องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ติดต่อ อบต.นนทรี
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สภาพทางสังคม
 

สภาพสังคม

ข้อมูลด้านการศึกษา

          ตำบลนนทรี มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งให้บริการประชาชนในตำบล จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 แห่ง คือโรงเรียนนนทรีวิทยาคม หมู่ 8 ตำบลนนทรี อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

           -  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 15 บ้านหนองคุ้ม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย

          ที่มา : จาก งานบริหารการศึกษา ส่วนการศึกษาฯ ณ เดือน มิถุนายน  2557

สาธารณสุข

          ในเขตตำบลนนทรี มีสถานบริการด้านสาธารณสุข ดังนี้ คือ

          1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนนทรีตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านนนทรี  มีข้าราชการ 6 คน พนักงานจ้าง 6 คน ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ทั้ง 16 หมู่บ้าน  การบริการด้านสาธารณสุขของตำบลนนทรี นับว่ามีความสะดวกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง   ซึ่งนอกจากจะรับบริการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนนทรีแล้ว ยังสามารถรับริการที่โรงพยาบาลอำเภอกบินทร์บุรีได้อย่างสะดวก เนื่องจากมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก นอกจานี้ มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานทุกหมู่บ้าน  ทั้ง 16 หมู่บ้าน ทำหน้าที่ในการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในหมู่บ้าน ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล