องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ติดต่อ อบต.นนทรี
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ด้านการบริการพื้นฐาน
 

การบริการพื้นฐาน

          การคมนาคม   องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี มีเส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 33  (ถนนสุวรรณศร)   เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักผ่าน  ออกสู่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดปราจีนบุรี 

ถนนลาดยาง  จำนวน  16  สายประกอบด้วย 

             -  ถนนลาดยางสายจากแยกถนนสุวรรณศรใช้เป็นเส้นทางคมนาคมผ่านหมู่ 5 (บริเวณนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ) ผ่านหมู่  1 , 13 และออกสู่หมู่ 9  ของตำบล  นาแขม   อ.กบินทร์บุรี

             -  ถนนลาดยางจากถนนสุวรรณศร เข้าหมู่ 4  ตำบลนนทรี ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมภายในหมู่ 4  ออกสู่     วัดมุ่งประสิทธิ์  หมู่ 8  ตำบลนนทรี 

             -  ถนนลาดยางจากถนนสุวรรณศร หมู่ 15 ตำบลนนทรี  ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม จากหมู่ 15  ผ่านหมู่ 8 ,9 11 และ หมู่ที่  12  ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ถนนคอนกรีต จำนวน 75  สาย ใช้เป็นคมนาคมภายในหมู่บ้าน

ถนนลูกรังเฉพาะที่เป็นสายหลักเชื่อมหมู่บ้านจำนวน   34  สาย และถนนดิน/อื่นๆ ภายในหมู่บ้าน         จำนวน  94  สาย

ถนนแอสฟัลท์ติกสายหลักเชื่อมหมู่บ้าน 6 หมู่13 และหมู่ 15 จำนวน 5  สาย

ถนนดิน/อื่นๆ ภายในหมู่บ้านจำนวน  94  สาย

มีการบริการรถโดยสารประจำทาง จากขนส่งอำเภอกบินทร์บุรี ไปภาคตะวันออก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีรถตู้ โดยสาย กรุงเทพ อนุสาวรีย์ รังสิต กบินทร์บุรี รถรับส่งผู้โดยสารปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ     รับผู้โดยสารตลอดทั้งวัน

แหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

           -  ลำน้ำ, ลำห้วย         3     สาย           -  บึง, หนองและอื่น ๆ         4       แห่ง                    

 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

          -   ฝาย                     2       แห่ง                         

          -   บ่อน้ำตื้น              380      แห่ง

          -   บ่อโยก                 124      ตัว     อื่น ๆ (ระบุ)     

          -   บ่อบาดาล              49      แห่ง

          -   ทำนบ                  5       แห่ง              

          -  ประปาหมู่บ้าน         26       แห่ง