องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ติดต่อ อบต.นนทรี
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สภา อบต.
 
 
นายสมาน  พัฒใส
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   
นายสมพร เทพตาตื้อ นายอาภรณ์ บุญสม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

นายธีรศักดิ์  ชมโท นายบัวผัน บุญธรรม นายประพันธ์ จิตรน้อม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
       
นางจิราวรรณ์ โคตรบุตร นายสมชาย  ภาวงษ์บน นายธิวา  รื่นลา นายอารุณ  อุ่นมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

 

นายสารี  มันปอ นางสมบูรณ์ กรองทอง  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

     
นายไพศาล บึงโบก นายสมบัติ  ธรรมมา นายฉลาด  พุ่มบุญ นายสมควร ศรีบุบผา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
   

นายชัยรัตน์ เนินคำภา นายพิชิต  วิเศษชัย นายวิมล  จันทร์แก้ว  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
       
นายวุฒิไกร พิลาแพง นายสุริยา  ห้อยลา นายสุริยวงศ์  กาบมาลี นายคำหวัน พิลาแพง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
       
นายสุรสิทธิ์ ลาโงน
 นายถนัด  หาโหยก
นายมนูญ อร่ามเรือง  นายกมล  อินทรักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
       
นายสมพร เทพตาตื้อ
นายสมาน  พัฒใส นายบุญลือ  ชมโท
นายฉลอง  จันย่อยศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16