วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2564
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการสร้างอาชีพสู่ชุมชน (ข้าวหลาม / ข้าวต้มมัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการเดินระบบน้ำประปาและปรับปรุงบริเวณภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมปล่องเตาเผาขยะองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังหรี่ จำนวน ๘ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวแยกบ้านหนองดุม หมู่ที่ ๑๖ จำนวน ๒ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวแยกวัดสระขุด หมู่ที่ ๒ บ้านสระขุด จำนวน ๒ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
จ้างจัดจ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มรับรองผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อกล่องพลาสติกแบบมีล้อ จำนวน ๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง