วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จำนวน ๕๗ รายการ
18  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหนังสือพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จำนวน ๑๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จำนวน ๑๐๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ ประกอบด้วย ชุดไมค์ลอย ชุดไมค์คล้องหู ชุดแท่นชาร์จถ่าน และถ่านชาร์จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จำนวน ๙๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
เช่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์และ จดทะเบียนโดเมนเนม(สัญญาต่อเนื่อง) เป็นเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อWIRELESS N USB TP- LINK TL-WN๘๒๑N ๓๐๐Mbps จำนวน ๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง