วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2564
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมหลังคากันสาดอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัวจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๖ ครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัวจากการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จำนวน 4 ครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร ใช้ปริมาณดินลูกรัง ๔๔๐ ลบ.ม.ปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างจัดจ้างทำตรายางหมึกในตัว จำนวน ๖ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จำนวน ๘๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อชุดถุงยังชีพสำหรับผู้กักดตัวด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉิลมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง