วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง ขนาด ๑๕x๑๑ นิ้ว (แบบไม่มีเส้นไม่มีคาร์บอน) เพื่อใช้พิมพ์รายชื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ๊นเตอร์และเม้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อทรายอะเบทตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน ๒๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องไทยธรรมและดอกไม้ตกแต่งรถแห่เทียน ตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างจัดจ้างทำอาหารตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนระดับอนุาบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓(ในช่วงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซม และประดับพระบรมฉายาลักษณ์ และประดับไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานเก็บขนขยะ ประกอบด้วยเสื้อแขนยาวพร้อมสกรีน และกางเกงวอร์มขายาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง