วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2563
จ้างจัดจ้างซ่อมตู้นิรภัย KINGKONG (ทำกุญแจ ๒ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชทีสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 15 บริเวณโชคชุมพร ท่อกรุ 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 90 เมตร ทดสอบน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม/ชม.พร้อมติดตั้งหอถังเหล็กขนาด 15 ลบ.ม.สูง 15 เมตร ป้ายโครงการชั่วคราวและป้ายมาตรฐาน จำนวน 2 ป้าย ตามรูปแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ต.ค. 2563
จ้างจัดจ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า เลขทะเบียน ๘๑-๖๐๐๗ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากหน้าวัดเก่า - บ้านเนินบก หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๕ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตร.ม. ตามรูปแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการและป้ายชั่วคราว รวม ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากหมู่ที่ ๖ - หน้าวัดอ่างศิลา ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๕ ซม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตร.ม.ตามรูปแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการและป้ายชั่วคราว รวม ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างศาลากลางบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ต่ำกว่า ๙๖ ตร.ม. ตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนางบุญจง พิมพ์อรัญ หมู่ที่ ๑๓ ปริมาณงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๕ ซม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตร.ม.ตามรูปแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการและป้ายชั่วคราว รวม ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จำนวน ๓๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง