องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ติดต่อ อบต.นนทรี
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สาสน์จากนายก อบต.
 


สารจากนายก อบต.นนทรี


 


กราบสวัสดี พ่อ  แม่  พี่น้อง ที่เคารพรักทุกท่าน วารสารฉบับนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีจัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตำบล ที่ผ่านมากระผมในฐานะหัวหน้าผ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  ต้องขอขอบคุณประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติราชการ รวมถึงการประสานและผลักดันโครงการสำคัญๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนตำบลนนทรี ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้อม ตลอดการร่วมแก้ไขปัญหาสำคัญ ซึ่งเป็นโดยรวมของตำบลนนทรีให้บรรลุวัตถุประสงค์มาได้ด้วยดี การพัฒนาของตำบลนนทรีเป็นนโยบายสำคัญที่องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีจะดูแลปัญหาร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ ในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด เช่น การขุดลอกคลอง การปรับปรุงซ่อมแซมถนน สนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น ดังนั้นการดำเนินงานในอนาคตโดยภาพรวมของตำบลนนทรี จะต้องพัฒนาอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นรูปธรรม โดยยึดหลักประชาชนเป็นที่ตั้ง ในการทำงานของทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาฯ และพนักงานส่วนตำบลยังคงดำเนินต่อไปเพื่อ     ความเจริญของท้องถิ่นและความผาสุขของพี่น้องประชาชน

 กระผมขอถือโอกาสขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง และขอให้คำมั่นต่อทุกท่านว่ากระผมและทีมงานบริหาร พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกท่าน เพื่อจะนำข้อเสนอแนะของท่านเหล่านั้น ไปพิจารณาดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อตำบลนนทรี และพี่น้องประชาชนชาวนนทรีต่อไป

นายประเสริฐ  แววนำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี