องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ติดต่อ อบต.นนทรี
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัด
 
 
นายเพชรสกานต์  สีสัง
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางอภิวรรณ  อิ่มจิตร นางสาวจันดี  อุ่นบำรุง นางศิริพร  ศรีสวัสดิ์ 
 นางสาววารุณี  เอี่ยมมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นิติกร ชำนาญการ  นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
     
 นางพิชญธิดา สุวรรณมณี  นางดำรงค์  วงจำปา  นายจรัญ  สุรพรรณ
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
 นางสมพร เรืองสุข  นายรังสรรค์ เหมนาค นายไพโรจน์ อ่วมเอี่ยม
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยจพง.ธุรการ  พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
 
 
 นายกันต์ธีร์  ฟุ้งพิมาย
 นายธวัชชัย  แพนลา
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   พนักงานดับเพลิง
     
 นายนิวัติ มัดไทสง
นายอนุกูล  เทพตาตื้อ
นายเจริญ  เรืองสุข
 พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
     
 นายจิรศักดิ์  แก้ววงษ์บน  นางคำฝาง อาจแทน
  นายอุดม บุญนำ
คนงานทั่วไป
แม่บ้าน   คนงานทั่วไป
 
   

 นายไพจิตร คำภิรมย์
 

 พนักงานดับเพลิง