องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ติดต่อ อบต.นนทรี
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองคลัง
 
 
 นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล
 ผู้อำนวยการกองคลัง
     
นางสาวศิริรัตน์ สมบูรณ์ศักดิ์ นางชัญญานุช  อ่อนน้อม  นางณัฎฐภัทร  พัฒใส
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ลูกจ้างประจำ
 
   

นางสาวสาธิณี นวลจันทร์  

 นักวิชาการจัดเก็บรายได้  
   
 นางสาวพรสุดา  พลเวียง   นางสาวจุฑามาศ โพธิ์สุ่น
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป