องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ติดต่อ อบต.นนทรี
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองช่าง
 
 
 นายปีติพัฒน์  แก้วภูสินสกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 

 นายชวินทร์  สุวรรณกูฏ

วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

นายพายุดาว สาทัง ตำแหน่ง  นายอรรถพล  กองมงคล
ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
     
   นายเสกสรรค์ เหมนาค  
   พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ