องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ติดต่อ อบต.นนทรี
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา
 
 
 นางสาวสีนวล  เทียนสี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
     
 นางวรรณา  ภูมิภักดิ์ นางสาวสุจิตรา  แพนลา นางสาวลลิตา นาคา
 ครู คศ.1  ครู คศ.1 นักวิชาการศึกษา

 

  นางสาวนริศรา ธรรมมา


ครู คศ.1

 
   
 -ว่าง- นางสาวรุ่งอรุณ จันทร์แก้ว
นางสาวจารุวรรณ ชัยชุน
  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
     
นางสาววิชุดา ฆ้องงาม
 นางสาวจุฬารัตน์ วัฒนชัย  
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)