องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ติดต่อ อบต.นนทรี
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
นายอาภรณ์ บุญสม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
     
นายเพชรสกานต์  สีสัง นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล นายปีติพัฒน์  แก้วภูสินสกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
 ผู้อำนวยการกองช่าง
   
  นางสาวสีนวล  เทียนสี  นางสาวนริศรา นารีจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม