องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ติดต่อ อบต.นนทรี
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
นางสาวนริศรา นารีจันทร์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวประภาพร  จันทร์ต้น
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
     
 นายแผน  เสือส่วย นายสมบัติ  พรมมา 
นายชัยรัตน์ รื่นลา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับรถยนต์ พนักงานประจำรถขยะ
     
 นายทองคำ เพ็งพั่ว  นายประยูร  ชื่นลา  นายพิบูลย์ ชื่นลา
พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ