วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมหลังคาเมทัลชีทและรางน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2567
จัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
18  ก.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ค. 2567
จ้างจัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน ๘๑-๙๗๔๖ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย การออกกำลังกายยามเช้าของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ก.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลนนทรี จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  มิ.ย. 2567
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน