วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนอนุบาลและประถมศึกษา สังกัด สพฐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หน้าตลาดแพนเวย์ หมู่ที่ ๕ ตำบลนนทรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคุมลานและเทพื้น คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นนทรี พร้อมป้ายโครงการ ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับรับรองผู้เข้าประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
จ้างจัดจ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการเฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จำนวน ๑๒๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มคู่มือประเมินพัฒนาการเด็กตามโครงการประเฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จำนวน ๑๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการเฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานที่จำหน่ายสินค้า ชุมชนตำบลนนทรี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)