วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างจัดจ้างรถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น แบบมีห้องน้ำในตัว ที่นั่งไม่เกิน ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ตามโครงการรณรงค์หลักสูตร โตไปไม่โกง ให้กับเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์นักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างจัดจ้างรถแม็คโฮขุดวางท่อ หมู่ ๗,๙,๑๔ และหมู่ ๑๕ ตำบลนนทรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าและเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างจัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน ๘๑-๔๐๙๑ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง