องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
 


อบรมให้ความรู้อาสาสมัครปศุสัตว์ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลนนทรี ประจำปีงบประมาณ 2565


วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จัดอบรมให้ความรู้อาสาสมัครปศุสัตว์ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลนนทรี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายประเสริฐ ก้อนสันทัด ปศุสัตว์อำเภอกบินทร์บุรี  บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า หลักการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และสาธิตการฉีดวัคซีนแก่สุนัข  พร้อมทั้งมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์การฉีด ให้แก่อาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลนนทรี ทั้ง 16 หมู่ จำนวนทั้งสิ้น 5,126 โด๊ส  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-07
2022-08-06
2022-08-04
2022-08-03
2022-08-02
2022-08-01
2022-07-31