องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
 


โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ ประจำปี 2565


        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้แก่ ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ศพด.โรงเรียนวัดตันทาราม และศพด.โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม  ร่วมกันจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กปฐมวัย 2 - 4 ปี ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการครบทุกด้าน เสริมสร้างจินตนาการ และเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียน 





2024-03-13
2024-02-07
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-24
2024-01-09
2024-01-09
2024-01-05
2024-01-03
2023-12-26