องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ครั้งที่ 2/2565


            เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันทาราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

2024-03-13
2024-02-07
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-24
2024-01-09
2024-01-09
2024-01-05
2024-01-03
2023-12-26