องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
 


รับประกาศเกียรติคุณผลการประเมิน ITA ในระดับ AA


      วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 นายเถี้ยว พันชำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ร่วมพิธีรับประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA   โดยได้รับเกียรติจาก นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณฯ ในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

    โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้คะแนนร้อยละ 98.08 อยู่ในระดับดีมาก AA

2023-02-23
2023-02-15
2023-02-13
2023-01-25
2023-01-25
2023-01-23
2023-01-16
2023-01-10
2023-01-10
2022-12-27