องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
 


โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)


 องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้ดำเนินการจัดโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) นำโดย นายเถี้ยว พันชำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ระหว่างวันที่ 13 - 26 มีนาคม 2567 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 16  เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลนนทรีและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน โดยการจัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านในครั้งนี้ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและกาคประชาชน เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ

2024-03-13
2024-02-07
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-24
2024-01-09
2024-01-09
2024-01-05
2024-01-03
2023-12-26