องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

สภาพทั่วไป

       ที่ตั้งและอาณาเขต

                   องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศ ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 150 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที เป็นจุดเชื่อมโยงการคมนาคมจากกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคตะวันออก 

ทิศเหนือ          มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลตะพานหิน อำเภอนาดี ตำบลดงบัง และตำบลคำโตนดอำเภอ ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ทิศตะวันออก    มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ทิศใต้              มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ทิศตะวันตก      มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2549

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี   มีระยะห่างจากอำเภอกบินทร์บุรี ประมาณ  20  กิโลเมตร

                   องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เนื้อที่โดยประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  67.38 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นจำนวนไร่ประมาณ   42,113   ไร่

                   ภูมิประเทศ

                    ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  โดยส่วนใหญ่เป็นที่ราบดินร่วนปนทรายพื้นที่ประกอบด้วย ลำคลองหลายสาย  ซึ่งเหมาะกับการ

                   ลักษณะภูมิอากาศ

                   สภาพภูมิอากาศมีลักษณะอบอุ่นตลอดปี  มี 2 ฤดู  คือ  ฤดูร้อน  ระหว่างเดือน  กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม  และฤดูฝน  จะมีฝนตกชุกในช่วงเดือน  มิถุนายน - พฤศจิกายน

          การประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีที่ราบเชิงเขาและเทือกเขาในพื้นที่ทางตอนบนของพื้นที่เป็นป่าไม้

          จำนวนหมู่บ้านในเขตปกครอง

          จำนวนหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน (แสดงจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล)

- จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี   มีจำนวน  16  หมู่บ้าน

ประชากร

          ข้อมูลประชากรในพื้นที่


ที่มา : จากสำนักงานทะเบียนอำเภอกบินทร์บุรี ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2558 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์