องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี


นายสมชาย ภาวงษ์บน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.098-8275113

นายสมบูรณ์  พิณทอง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.081-9499945

นายพิทักษ์ บรรดาพิมพ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.082-4479766


นายวุฒิชงค์  เพียสุระ
นายบัวผัน บุญธรรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
โทร.087-5941396 โทร.098-6315415


นายอารุณ  อุ่นมี
นายสารี  มันปอ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
โทร.084-5543864 โทร.089-0074973


นายบัญชา ทองจันทา
นายไพศาล   บึงโบก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
โทร.065-4949836 โทร.089-9969671


นางสาวสมสุข ศรีบุบผา นางนพรัตน์  อรเอี่ยม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
โทร.063-9179232 โทร.091-0645740


นายวิมล  จันทร์แก้ว นางพิมลรัตน์  ลำทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
โทร.096-9517836 โทร.086-0406391


นายสุริวงษ์  กาบมาลี นายถนัด  หาโหยก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
โทร.081-0019551 โทร.081-9402186

นายสมพร  เทพตาตื้อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15
โทร.085-2617178