องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี


นายสมบูรณ์  พิณทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.081-9499945
นายถนัด หาโหยก
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.081-9402186
ส.ต.ต.ณรงค์สิทธิ์  รังษี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.098-8276295


นายวุฒิชงค์  เพียสุระ
นายบัวผัน บุญธรรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
โทร.087-5941396 โทร.098-6315415
นายสมชาย ภาวงษ์บน
นายอารุณ  อุ่นมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
โทร.098-8275113 โทร.084-5543864
นายสารี  มันปอ นายบัญชา ทองจันทา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
โทร.092-5600189 โทร.065-4949836
นายไพศาล   บึงโบก นางสาวสมสุข ศรีบุบผา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
โทร.089-9969671 โทร.063-9179232
นางนพรัตน์  อรเอี่ยม นายวิมล  จันทร์แก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
โทร.091-0645740 โทร.096-9517836
นางพิมลรัตน์  ลำทอง นายสุริวงษ์  กาบมาลี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
โทร.086-0406391 โทร.081-0019551
นายสมพร  เทพตาตื้อ นายพิทักษ์ บรรดาพิมพ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16
โทร.085-2617178 โทร.082-4479766