องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
สำนักปลัด

 
นายเพชรสกานต์  สีสัง
หัวหน้าสำนักปลัด
 
- ว่าง -
นางสาวจันดี  อุ่นบำรุง นางศิริพร  ศรีสวัสดิ์ 
 นางสาววารุณี  เอี่ยมมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นิติกร ชำนาญการ  นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
     
 -ว่าง-   นางดำรงค์  วงจำปา  นายจรัญ  สุรพรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     
 นางสมพร เรืองสุข  นางสาวสุธาวัลย์ ขอดทอง  นายรังสรรค์ เหมนาค
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์  ผู้ช่วยจพง.ธุรการ
   
 นายกันต์ธีร์  ฟุ้งพิมาย นายไพโรจน์ อ่วมเอี่ยม นายนิวัติ มัดไทสง
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานดับเพลิง
   
นายณัฐพงษ์ อ่วมเอี่ยม นายธวัชชัย  แพนลา นายวรุฒิ เนินคำภา
พนักงานดับเพลิง  พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
 
นายนัฐพงศ์ ทรัพย์โสม นายเจริญ  เรืองสุข นางคำฝาง อาจแทน
พนักงานดับเพลิง พนักงานขับรถยนต์ แม่บ้าน
 

 

นายสุพิศ ธานี  

คนงานทั่วไป