องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
สำนักปลัด

 
นายเพชรสกานต์  สีสัง
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางอภิวรรณ  อิ่มจิตร นางสาวจันดี  อุ่นบำรุง นางศิริพร  ศรีสวัสดิ์ 
 นางสาววารุณี  เอี่ยมมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นิติกร ชำนาญการ  นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

-ว่าง-  นางดำรงค์  วงจำปา  นายจรัญ  สุรพรรณ นางสาวสุธาวัลย์ ขอดทอง
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
     
 นางสมพร เรืองสุข  นายรังสรรค์ เหมนาค นายไพโรจน์ อ่วมเอี่ยม
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยจพง.ธุรการ  พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
 
 
 นายกันต์ธีร์  ฟุ้งพิมาย นายนัฐพงศ์ ทรัพย์โสม
 นายธวัชชัย  แพนลา
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานดับเพลิง 
พนักงานดับเพลิง
   
 นายนิวัติ มัดไทสง
นายณัฐพงษ์ อ่วมเอี่ยม นายเจริญ  เรืองสุข
 พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
   
นายวรุฒิ เนินคำภา
 นางคำฝาง อาจแทน
  นายอุดม บุญนำ
 พนักงานดับเพลิง แม่บ้าน   คนงานทั่วไป