องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
กองการศึกษา

 
 นางสาวสีนวล  เทียนสี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
   
นางสาวสุจิตรา  แพนลา นางสาวนัยนา ช่องบัว นางพิชญธิดา สุวรรณมณี
 ครูชำนาญการ

นักวิชาการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป
 
- ว่าง -   นางสาวนริศรา ธรรมมา
ครู ครู
   
นางสาวภคภรณ์  จันทร์แก้ว นางสาวรุ่งอรุณ จันทร์แก้ว
  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
     
นางสาวสุจิตรา  สุทธิโยชน์  นางสาวจุฬารัตน์ วัฒนชัย  นางสาวภัทรียา  พิมพ์ดี
 ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
     
 นางสาวอโนชา  โพโส นางศุภิภัทรา มงคล  นางสาวณัฐพร  คำภิรมย์
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
   
 นางสาวจันทรัตน์ ณิชุนาการ นายศุภกร พรมงคลพรรณ
คนงาน คนงาน