องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
กองการศึกษา

 
 นางสาวสีนวล  เทียนสี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
   
- ว่าง - นางสาวสุจิตรา  แพนลา นางสาวนัยนา ช่องบัว นางพิชญธิดา สุวรรณมณี
 ครู
 ครูชำนาญการ

นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


  นางสาวนริศรา ธรรมมา

ครู

     
นางสาวภคภรณ์  จันทร์แก้ว นางสาวรุ่งอรุณ จันทร์แก้ว
นางสาวจารุวรรณ ชัยชุน
  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
     
นางสาววิชุดา ฆ้องงาม
 นางสาวจุฬารัตน์ วัฒนชัย  นางสาวภัทรียา  พิมพ์ดี
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
     
 นางสาวสุจิตรา  สุทธิโยชน์  นางสาวอโนชา  โพโส นางศุภิภัทรา มงคล
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
     
 นางสาวณัฐพร  คำภิรมย์ นางสาววินิตตรา  ดำริห์ศิลป์  นางสาวจันทรัตน์ ณิชุนาการ
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) คนงาน(ผู้ประกอบอาหาร) คนงาน