องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

ส.ต.ต.ณรงค์สิทธิ์  รังษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 098-827 6295
     
นายเพชรสกานต์  สีสัง นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล นายปีติพัฒน์  แก้วภูสินสกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 065-547 8924
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 062 950 5897
 ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 081-723 4997
   
  นางสาวสีนวล  เทียนสี นายสุรพจน์ มาณพ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร 085-052 5678

 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 081-999 0617