องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
นางสาวนริศรา นารีจันทร์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวกานต์ชนก บางท่าไม้
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นางสาวเยาวลักษณ์ คงโนนนอก
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
     
 นายแผน  เสือส่วย นายสมบัติ  พรมมา 
นายชัยรัตน์ รื่นลา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับรถยนต์ พนักงานประจำรถขยะ
   
นายศุภกิตต์ พรมวัน  นายประยูร  ชื่นลา นาย ณัฐพล โคกกระชาย
พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ


 
 นายวิสา โอฬาร์พฤกษ์  นายเมธีร์ เตรียมตั้ง
นายวิชาญ ลือคำหาญ
พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ
พนักงานประจำรถขยะ