องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

 “นนทรีเป็นเมืองที่น่าอยู่  คนมีความรู้คู่วัฒนธรรม

อันดีงาม  คุณภาพชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”