องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 14 มี.ค. 2565 ]207
2 ประกาศ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์แลเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง [ 14 มี.ค. 2565 ]175
3 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ การเลื่อนระดับให้สูงขึ้นของ พนักงานส่วนตำบล ประเภททั่วไป และวิชาการ [ 14 มี.ค. 2565 ]159
4 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง [ 14 มี.ค. 2565 ]214
5 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 14 มี.ค. 2565 ]169
6 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล [ 14 มี.ค. 2565 ]140
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 14 มี.ค. 2565 ]137
8 แบบประเมิน การเลื่อนระดับ ประเภททั่วไป และวิชาการ [ 14 มี.ค. 2565 ]147
9 มาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย [ 23 ก.พ. 2565 ]129
10 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 28 เม.ย. 2564 ]260
11 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 28 เม.ย. 2564 ]264
12 แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ประจำปีงบประมาน 2564-2566 [ 28 เม.ย. 2564 ]259
13 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 1 เม.ย. 2563 ]316
14 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 3 ต.ค. 2562 ]280
15 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง [ 3 ต.ค. 2561 ]298
16 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และการต่อสัญญาจ้าง [ 3 ต.ค. 2561 ]297
17 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 [ 4 พ.ย. 2559 ]493