องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
 
 
วันที่ วันจันทร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567
ข้าพเจ้า *จำเป็น
ที่อยู่ *จำเป็น
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *จำเป็น
มีความประสงค์ที่จะขอยืม *จำเป็น
เพื่อ *จำเป็น
ตั้งแต่วันที่ *จำเป็น
ถึงวันที่ *จำเป็น
  (หากพัสดุที่ท่านยืมไปนั้นเกิดความชำรุด/เสียหาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ยืมจะต้องทำการซ่อมแซมพัสดุ ดังกล่าวให้กลับคืนมาอย่างสภาพเดิม)