องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ติดต่อ อบต.นนทรี
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติตำบล
งานการคลัง/งานพัสดุ/งานจัดเก็บรายได้
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานรับจ่ายประจำเดือน/ไตรมาศ
ประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประมูลการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
งานจัดเก็บรายได้
 
ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้/
ชำระภาษี
ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีประจำปี
รายงาน
 
รายงานการประชุมสภา อบต.นนทรี
รายงานการประชุมพนักงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
งานบริหารบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานสวัสดิการและชุมชน
 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์
ประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพ
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
แก่ประชาชน
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
แบบประเมินประสิทธิภาพของ
อปท.(LPA)
การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 

 

เอกสารเผยแพร่/แบบฟอร์มติดต่อราชการ

ระบบสารสนเทศ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ขอขอบคุณ คุณสรเดช สวงโท บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด บริจาค ...
       องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ขอขอบคุณ คุณสรเดช สวงโท บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด บริจาค ข้าวสาร จำนวน 15 กิโลกรัม ให้กับศูนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชน (COVID-19 Care Center : CCC) ขององค์การบริห
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ขอขอบคุณ คุณสรเดช สวงโท...
  องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ขอขอบคุณ ผู้จัดการธนาคา...
  องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ขอขอบคุณ บริษัท สยามอาร...
  องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ขอขอบคุณ คณะครูโรงเรียน...
  องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ขอขอบคุณ ไออุ่นสนุ๊กเกอ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ขอขอบคุณ บริษัท ยูนิก้า...
  องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ขอขอบคุณ บริษัท สหเซเรน...
  องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ขอขอบคุณ บริษัท เอ เทค ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ขอขอบคุณ บริษัท พิทักษ์...
  องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ขอขอบคุณ คุณซุ่ยลิ่ม ยง...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ
ปั่นจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
คืนความสุขให้ประเทศไทย